5.9.2019

GrIFK salibandy ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 18.9.2019 klo 18.00-19.00 Kansalaisopisto Petrassa (Pohjoinen Suotie 5, 02700 Kauniainen). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (esityslista alla). 


1.Kokouksen avaaminen
2.Valitaan a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa d) äänten laskijat
3.Todetaan läsnäolijoiden äänioikeus
4.Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus
5.Esitetään tilinpäätös (2018-2019) sekä tilintarkastajien lausunto
6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallituksen ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta
7.Valitaan muut hallituksen jäsenet 
8.Kokouksen päättäminen

****

GrIFK innebandy rf:s årsmöte hålls onsdagen den 18.9. kl. 18.00-19.00 i Medborgarinstitut Petra (Norra Mossvägen 5A). I mötet behandlas stadgenliga ärenden (föredragningslista nedan).

1.Mötets öppnande
2.Val av  a) ordförande b) sekreterare c) två protokolljusterare d) rösträknare
3.Fastställande av de närvarande röstberättigade medlemmarna
4.Fastställande av mötes stadgeenlighet och beslutförhet
5.Framställande av bokslut (2018-2019) samt revisonernas utsago
6.Beslut om fastställande av bokslutet samt om beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga
7.Val av övriga stryrelsemedlemmar

8.Mötets avslutande